Algemene Voorwaarden Praktijk Sukha

 

1. Over Praktijk Sukha
Praktijk Sukha is begin 2021 opgericht door Monica Bergsma. Praktijk Sukha bevindt zich op het Akkerland 93, 1567 EJ Assendelft.

2. Afspraak maken
Door een afspraak te maken bij Praktijk Sukha verklaart u zich akkoord met onderstaande bepalingen.

3. Betaling en tarieven
3.1 Betaling dient uitsluitend direct na de behandeling via contante betaling te worden voldaan of via een betaalverzoek verstuurd via WhatsApp.
3.2 Pin automaat is niet aanwezig.
3.3 Alle bedragen zoals genoemd op de website www.praktijksukha.nl of in een overeenkomst zijn in Euro’s en inclusief 21% BTW.

4. Duur overeenkomst en ontbinding
Tenzij in de overeenkomst anders is bepaald, wordt deze aangegaan voor de duur van een traject c.q. losse sessie, dit in overleg tussen beide partijen.
Na afloop van de overeengekomen trajectperiode kan de overeenkomst in overleg tussen beide partijen worden verlengd.

Beide partijen zijn, onverminderd het recht op vergoeding van kosten, schade en rente, gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang bij aangetekende brief te ontbinden indien:

4.1 De wederpartij één of meer van haar verplichtingen niet is nagekomen en nalatig is aan haar verplichtingen te voldoen binnen een aan haar bij aangetekende brief voor nakoming gestelde termijn, tenzij de tekortkoming(en) van dusdanige aard of geringe betekenis is (zijn) dat deze in redelijkheid geen ontbinding rechtvaardigen.
4.2 Voor de wederpartij faillissement of surséance van betaling wordt aangevraagd of verleend, dan wel maatregelen worden getroffen die duiden op beëindiging of staking van de onderneming.

5. Annulering bij ziekte/andere afwezigheid of wijzigen afspraak
5.1 Annulering of wijzigen van de afspraak is mogelijk tot 24 uur voor de afspraak.
5.2 Bij annulering of wijziging van een afspraak binnen 24 uur voor aanvang van de afspraak, wordt 50% van het bedrag in rekening gebracht.
5.3 Wanneer de afspraak door toedoen van Monica niet tijdig doorgang heeft kunnen vinden, behoudt cliënt zijn/haar recht op een volledige behandeling. Er wordt dan een nieuwe afspraak gemaakt.

6. Hygiëneregels
6.1 Praktijk Sukha heeft de hygiëne regels hoog in het vaandel staan en verwacht dit ook van haar cliënten.
6.2 Monica behoudt zicht het recht voor een behandeling te annuleren indien er naar Monica’s oordeel geen sprake is van een hygiënische situatie.

7. 7 Behandeling, gebruik online programma, yogalessen of audio’s en aansprakelijkheid
7.1 7.1 Bij medische klachten dient cliënt eerst met zijn/haar behandelend arts of specialist te overleggen alvorens een behandeling te ondergaan of te starten met online yogalessen en/of online programma. Een behandeling of online programma bij Praktijk Sukha is nooit een vervanging van een medische behandeling van een (huis)arts.
7.2 Indien nodig voor de behandeling, vindt een anamnese/intake plaats. Cliënt blijft zelf verantwoordelijk voor het doorgeven van belangrijke (medische) informatie.
7.3 Cliënt maakt uit eigen vrije wil gebruik van een behandeling bij Praktijk Sukha en Monica kan niet aansprakelijk gesteld worden voor blessures of lichamelijk letsel, van welke aard dan ook, die uit de behandeling kan voortvloeien.
7.4 Cliënt maakt uit eigen vrije wil gebruik van een online programma, online yogalessen en/of audio’s van Praktijk Sukha. Monica kan niet aansprakelijk gesteld worden blessures of lichamelijk letsel, van welke aard dan ook, die hieruit voortvloeien.

8. Cadeaubonnen
Op elke cadeaubon staat een aankoopdatum en deze cadeaubon is geldig tot 1 jaar na de vermelde datum.

9. Privacy
Hoe Praktijk Sukha omgaat met uw persoonsgegevens, kunt u lezen in onze Privacy Verklaring.

10. Toepasselijk recht en geschillen
Op de dienstverlening van Praktijk Sukha is het Nederlands recht van toepassing.
In geschillen voortvloeiend uit of verband houdend met de dienstverlening van Praktijk Sukha die tot de competentie van de rechtbank behoren, is uitsluitend de Rechtbank bevoegd.

11. Klachten
In geval van een geschil of klacht inzake de dienstverlening van Praktijk Sukha kan de cliënt gebruik maken van een klachtenprocedure. Maak uw klacht in eerste instantie mondeling kenbaar. Mocht dit overleg niet tot een voor beide partijen acceptabele oplossing komen dan dient de klacht opnieuw schriftelijk te worden voorgelegd aan Praktijk Sukha. Praktijk Sukha verplicht zich binnen twee weken met een voorstel tot oplossing te komen.

Indien de klacht niet naar tevredenheid van de cliënt kan worden opgelost, dan kunt u contact opnemen met het GAT via info@gatgeschillen.nl. Zij zullen u informeren over de mogelijkheden en eventueel verdere procedure. Lees hier meer: https://praktijksukha.nl/klachtenregeling/

 

 

Een ieder die gebruik maakt van de diensten van Praktijk Sukha verklaart kennis genomen te hebben van de Algemene Voorwaarden en hiermee akkoord te gaan.

E-Book Lief zijn voor je lijf!

Ontvang mijn gratis E-book: Lief zijn voor je lijf! Zet je adem in bij pijn door fibromyalgie.

Download mijn gratis E-book door je e-mail achter te laten en je kunt meteen beginnen met lezen!

Ook word je toegevoegd aan mijn maillijst: voor informatie over mijn praktijk & Online Academie.

Je hebt met succes het E-book aangevraagd! Kijk in je mail om het E-book te downloaden.